Ma: 2023. november 29. szerda - Taksony napja
Jelenleg nincs tanítás! Becsengetés: 07:15-kor
Erasmus+ KA1
2015-07-08

Kitekintés: Másképp vagy csak máshol?

A projekt összefoglalója


Iskolánk 855 fős tanulói és 74 fős tantestületi létszámával, általános iskolai, SNI integrációs és szegregációs, valamint emelt szintű gimnáziumi oktatásával Százhalombatta éa az Érdi Tankerület legnagyobb és legösszetettebb iskolája. Sokrétű feladataink ellátása Pedagógiai Programunknak és intézményi stratégiai céloknak megfelelően történik. Ezek közé s célok közé tartozik és évek óta kiemelt szerepet kap a módszertani kultúra fejlesztése és folyamatos megújítása. Kb. 5 éve ezt a célt minden tanterv éves céljai közé helyezi az iskolavezetés a tantestület ajánlása alapján, amely tantestület gyermekszerető, megújulásra képes, kreatív, innovatív, minőségi munkát produkáló pedagógusokból áll.

Ez az oka, hogy a pályázatunk egyik fő célja a módszertani megújulás mellett egyfajta kitekintés, tapasztalatcsere is az európai országokba: vajon másképp oktatnak és nevelnek, vagy van sok hasonlóság, csak a helyszínek, esetleg a feltételek mások. A pályázatban vállalt céljaink teljesítése révén szeretnénk elérni, hogy eredményesebben tudjuk majd fejleszteni a kevésbé tehetséges, sőt sajátos nevelést igénylő, de a nagy tehetségű tanulóinkat is. Így talán tanulmányi eredményünk a tanulói egyéni, de iskolai szinten is emelkedik. Szeretnénk, ha pedagógusaink szakmai profizmusa fejlődne, a kurzusokon megtanult új módszerekkel, a helyi lehetőségekkel élve mind módszertanilag, mind az IKT eszközök használatát tekintve megerősödve, motiváltabban, frissebben tartanák meg óráikat és adnák át tantestületen belül a pályázat során megszerzett új tudást.

A pályázatot a tervezéstől a megíráson át a teljesítés utáni beszámolóig folyamatosan együtt, projektmunkaként kezeljük és együttesen dolgozunk céljaink megvalósulásáért. Ez a folyamatos csoportos tevékenység, közös munka már maga egy pozitív hatás, hiszen várhatóan a közös cél, a közös gondolkodás sok kollégát közelebb fog hozni egymáshoz. Sőt én, mint a koordinátor és mint igazgató is többet tudok kollégáimmal együtt dolgozni, együtt gondolkodni.

A pályázat megvalósulása, a módszertani képzések elvégzése után a beszámolók koordinátor felé történő leadásával nem érvéget a munka, sőt az egyik legfontosabb állomás lesz az azt követő. A megszerzett tudás továbbadása a kollégák felé. Mindez az éves rendezvénytervbe (munkaközösségi tervekbe és iskolai rendezvénytervbe) beépített szakmai módszertani belső képzések, hospitálások, értékelő workshopok, pedagógusoknak tervezett teadélutánok keretein belül fog megtörténni. Így biztosítjuk a megszerzett tudás átadását és az intézményi gyakorlatba történő beépülését.

Az iskola, a város honlapján minden külföldi képzést cikkben fogunk közölni, valamint a helyi médiák segítségével terjeszteni. Igazgatói értekezleteken városi és tankerületi szinten is beszámolok kollégáimnak a megszerzett lehetőségről, a vele járó kötelezettségeinkről és az eredményekről is.

Azt gondolom, hogy a pályázat teljesítése után, a részvevő 17 pedagógus, amely a tantestület 23%-a szakmai megújulása az egész tantestületre pozitív hatással lesz és sikerül elkerülnünk az elfásulás és az adminisztrációs feladatokban való elsüllyedés veszélyét, sőt sikerül motiváltabb és jobb eredményeket elérő tantestületté válnunk.


Angol nyelvű összefoglaló
Summary of the project


Our school – with its number of 855 students and 74 teachers; primary, secondary and students with special needs education- is the biggest and most complex school of Százhalombatta and the educational district of Érd. We carry out our manifold duties in accordance with our Pedagogical Programme and the strategic goals of our institution.

Among these goals we have been putting a great emphasis on the continuous development and regeneration of our methodological culture for several years. This specific aim has been placed among the annual goals of the yearly curriculum by the school leadership for the last five years, based on the recommendation of the staff of our school, which comprises caring, innovative, creative teachers who produce high-quality work.

This is the reason why one of our main goals of the project – besides methodological reformation with view to ICT methods- is a kind of view to other European countries and exchange of experience with colleagues from other European countries: do they teach and educate in a different way, or there are many similarities, only the locations and the circumstances are different.

By implementing the targeted aims of our project, we would like to achieve a measurable success in developing students with lower abilities, as well as students who live with special needs but are really talented. As a consequence, our academic achievement improves on individual and institutional levels alike. We would like to improve our teachers’ professional knowledge and with the help of the methods acquired at the taken courses and knowledge gained in terms of ICT technology making use of the local opportunities they would teach their lessons with strengthened motivation and hand over this science to their colleagues.

The project – from planning to writing, implementation and writing the final report- is seriatim carried out together as a project work and we closely cooperate in order to make our goals a reality. This continuous team work and joint collaboration is itself a positive impact as the common goal and joint thinking will bring many colleagues closer to each other. In addition to this, me, both as a coordinator and as a director, will have the opportunity to work and think together more with my colleagues.

After the realisation of the project and the completion of the teacher training courses the work will not be finished with the submission of the reports to the coordinator, even the next phase will be one of the most important stage. It is the transmission of the acquired knowledge to the colleagues. It will be implemented in the course of inner teacher trainings, lesson inspections, evaluative workshops and discussions, all of which will be built in the yearly program plan of the school. This way we will ensure the transmission and incorporation of the acquired knowledge in the everyday work of our institution.

Furthermore, we will demonstrate lessons and organise practical workshops for the teachers of the other schools of our town and for the teachers of our educational district in the form of professional days. We will also take parents into consideration, we will have open lessons for them where we show and share our acquired knowledge and experience.

We will publish each training course in the form of articles on the homepage of our school and town, and spread the information with the help of the local media – local paper and local television station. During the meetings of directors I will give information to my leader colleagues about our obtained opportunities and the obligations and results involved in it.

I am strongly convinced that after the implementation of the project the participating 17 teachers, which, comprises the 23 per cent of the teaching staff, with their regenerated professional knowledge will have a positive impact on the whole teaching staff and we will be able to avoid the danger of burning out and submergence into administrative workload. On top of that we will succeed in becoming a highly motivated, successful and efficient faculty.

Szakmai képzés - 2015.11.27

„Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk,
akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tanulni tud.”

Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium jelenleg három Erasmus+ projekten dolgozik. Kettő ezek közül diákcserés, melyek lehetőséget biztosítanak összesen nyolc országba történő kiutazásra gimnazistáink és pedagógusaink részére. Ezen projektjeink egyikét szeptembertől indítottuk, s a nyitó és záró találkozójának iskolánk, városunk ad otthont november 30-tól. Öt országból érkeznek vendégek, akik a 3 éves feladatokat tervezik meg hónapokra lebontva.
Harmadik futó projektünk egy 2 évre szóló, tanártovábbképzést megcélzó program. Címe is elárulja a témáját: „Kitekintés – Másképp vagy csak máshol?” Ennek a projektnek a keretében 15 kiutazási lehetőséget nyert a tantestület 1-2 hetes európai pedagógus szakmai-módszertani továbbképzésekre. Kollégáimmal jártunk Írországban, Portugáliában, Máltán, Franciaországban, Görögországban, az Egyesült Királyságban, Olaszországban. Mindannyian pedagógiai módszereket ismertünk meg vagy ismételtünk újra. Ezek a továbbképzések a pedagógusok számára megújulást, motivációt jelentenek. Betekintést nyerhetnek egy másik ország oktatási módszerébe, valamint a magyar oktatási rendszert megismertetik európai kollégáikkal. Pedagógus társaimmal komoly szakmai képzést kaptunk, ismereteinket újítottuk meg például információs és kommunikációs technológia (IKT), mozgásos motiváló módszerek, idegen nyelvi oktatási technikák, a két tannyelvű oktatáshoz fontos CLIL módszer, projektmódszer, kooperatív technikák, stb. terén is.

Ezeket az elsajátított módszereket mutatták be kollégáim tantestületünk tagjainak és az érdi tankerület iskoláiból meghívott érdeklődő pedagógusoknak november 24-én egy módszertani délutánon. A tréning plenáris ülése a Tempus Közalapítványról, a pályázati lehetőségekről, és a jelenleg futó pályázataink bemutatásáról szólt. Ezt követően módszertani börzét tartottunk a kollégáknak, azaz 12 tanteremben mutattuk be az európai továbbképzések során tanultak egy részét. A módszerek ismertetéséhez csatlakoztak más pályázati úton, de hasonló lehetőséget elnyert kollégáim is, így az ő gyakorlataikkal még színesebb lett ez a szakmai délután.

A „tetszési index” magas értéket mutatott a képzés végén, így valószínű, hogy a módszertani bemutatók folytatódnak majd kisebb csoportok számára. A KA-1 projekt azonban nem ér véget ezzel, hiszen a végső beszámoló megírására tavasszal kerül sor. A projekt címében feltett kérdésre is megkaptuk a választ: a pedagógiai módszereket nem választják le az országhatárok. Nagyon hasonló módszereket is felismertünk tanulmányaink során, de tanultunk sok újat is, melyeket igyekszünk kollégáinknak is átadni. Fő célunk az, hogy tanulóink képességeit a nekik legmegfelelőbb módszerek segítségével bontakoztassuk ki, fejlesszük, erősítsük.

dr. Horváthné dr. Hidegh Anikó
 
Az oldal készült 2013-ban.